Sveučilišna izdanja

perinaPerina Meić Književne perspektive (teorijske i književnopovijesne studije)

Knjiga Perine Meić objedinjuje devet teorijskih i književnopovijesnih studija objavljivanih u periodu od 2008. do kraja 2015. godine. Studije su podijeljene u pet cjelina: Izazovi teorije povijesti književnosti, Povijest književnosti i polemike, Fragmenti o djelima Ive Andrića, Književni kritičar Stanislav Šimić i O pjesništvu Ilije Ladina. U teorijskim je studijama naglasak na istraživanju metodologije povijesti književnosti, dok su studije književnopovijesnog tipa usmjerene na proučavanje tema iz novije hrvatske književnosti, napose njezina bosanskohercegovačkog dijela.
Književne perspektive nude originalna promišljanja teorije i povijesti književnosti, kao i vrlo kreativna čitanja kritičkih tekstova Stanislava Šimića, pjesničkog opusa Ilije Ladina, a osobito Ex ponta, Travničke hronike i Proklete avlije Ive Andrića. Odlikuje ih precizan i svrhovit metajezik, kao i jasna metodološka polazišta, utemeljena na semiotičkim istraživačkim perspektivama. Riječ je o zrelu i vrijednu doprinosu proučavanju teorije i prakse povijesti književnosti, koji novim istraživanjima otvara korisne perspektive.

Perina Meić (Sarajevo, 1975.) studij hrvatskog jezika i književnosti završila je u Mostaru. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2007. obranila je doktorski rad Metodološki modeli književnopovijesnih istraživanja u hrvatskoj znanosti o književnosti te stekla akademski stupanj doktora znanosti. Znanstvene i stručne radove objavljuje od 2001. Dosad je objavila više od 80 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Zaposlena je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

/iz recenzije doc. dr. Ive Beljan Kovačić/

208 stranica, meki uvez, cijena: 170,00 kuna

Dostupno za preuzimanje na Issuu


olivera koprivnjakOlivera Koprivnjak Kvaliteta, sigurnost i konzerviranje hrane (udžbenik iz kolegija “Uvod u prehrambene tehnologije” za studente sanitarnog inženjerstva)

Hranjiva vrijednost, senzorska svojstva, trajnost, autentičnost i sigurnost glavna su obilježja hrane na koja su usmjereni zahtjevi potrošača. U kontekstu potrebe za preventivnim osiguranjem kvalitete i sigurnosti, pojmom hrana obuhvaćeni su ne samo gotovi proizvodi nego i sirovine, poluproizvodi, voda i ostale tvari koje ljudi konzumiraju. Budući da je ovo široko područje uređeno brojnim normama te međunarodnim i nacionalnim propisima, u osposobljavanju studenata za sudjelovanje u procesima upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane nametnula se potreba za objedinjavanjem i sustavnim prikazivanjem ovih zahtjeva.
S tim ciljem, u ovom je udžbeniku objašnjeno i primjerima potkrijepljeno značenje pojmova hrana, nova hrana, hranjiva vrijednost, prehrambene i zdravstvene tvrdnje, senzorska svojstva, trajnost, patvorenje i autentičnost hrane. Predstavljene su fizičko-kemijske metode određivanja bjelančevina, ugljikohidrata, masti, vode i aktiviteta vode u hrani te je obrazložena primjena informacija koje proizlaze iz tih podataka. Razmotrene su specifičnosti senzorskih analiza te objašnjeni principi i izdvojeni primjeri testova za provjeru senzorskih svojstava hrane. Kao uvod u upravljanje sigurnošću hrane, raščlanjeni su različiti izvori opasnosti te ilustrirani odabranim primjerima. Sustavno su prikazani uobičajeni zahtjevi i preporuke u okviru dobre proizvodne i dobre higijenske prakse u lancu proizvodnje, čuvanja, distribucije i pripreme hrane. Također su objašnjeni pojedini koraci i načela zakonski propisanog alata (HACCP) te nekih od dobrovoljnih sustava za upravljanje sigurnošću hrane. Kao uvod u postupke konzerviranja hrane, objašnjeni su različiti uzroci kvarenja hrane te načela zaštite hrane od kvarenja mikroorganizmima. Osim klasičnih postupaka konzerviranja, obrađeni su i ionizirajuće zračenje te primjena visokih hidrostatskih tlakova kao predstavnici novijih, netermičkih postupaka inaktiviranja mikroorganizama u hrani.
Djelo je namijenjeno studentima preddiplomskog sveučilišnog studija sanitarnog inženjerstva za kolegij “Uvod u prehrambene tehnologije” te u potpunosti pokriva sadržaj i prati slijed metodskih jedinica ovog kolegija. Također može biti korisno i studentima drugih srodnih studija na hrvatskim sveučilištima, stručnjacima koji se bave hranom i prehranom, kao i potrošačima zainteresiranim za kvalitetu i sigurnost hrane. Pri tome treba imati na umu da se mjerila kvalitete i sigurnosti, kao i zahtjevi potrošača, s vremenom mijenjaju pod utjecajem novih znanstvenih spoznaja te novih tehnoloških mogućnosti u području prehrane i proizvodnje hrane.
Dostupno za preuzimanje na Scribdu i Issuu


za fejsDanijela Bačić Karković Roba s potpisom (o književnosti i drugom)

Knjiga naslovljena “Roba s potpisom” organizirana je u šest cjelina. Naslov četvrte cjeline – tangente – mogao bi biti metodološkim predznakom glavnine tekstova jer im je komparatistika nezaobilazna “alatka”. Zadnja cjelina – o drugome – ishodišno kreće od sociologije, filozofije i kulturalne (tanato)antropologije. Raspravlja se o tranzicijskom, postsocijalističkom raslojava­nju, kapilarnoj ili otvorenoj opresiji i konzumerizmu.

/fragment iz knjige/

U cjelini gledano, rukopis Danijele Bačić-Karković karakterizira osobni kritički pristup brojnim književnim djelima, smisao da se u detalju otkrije zrcaljenje cjeline i erudicija prisutna i u golemoj literaturi. Ona navodi, citira i komentira velik broj priznatih autora iz nekoliko znanstvenih područja. U knjizi je tako prisutna određena znanstvena metoda, prepoznatljiva u danas recentnom povezivanju kulturoloških, antropoloških i književnoteorijskih, osobito komparatističkih spoznaja s književnokritičkom analizom koja zahtijeva i razumijevanje odnosa književnoumjetničkih vrijednosti s cjelinom kulture i tradicije.

/iz recenzije akademika Milivoja Solara/

426 stranica, meki uvez, cijena: 200,00 kuna

(fotografija: morgueFile)